Azure

Azure Storage File Upload

Written by Burak Yılmaz

Öncelikle Azure’da Depolama Hesabı açılır.

 

Ardından bu hesaba bağlanabilmek için ConnectionString bilgisini alıyoruz.

 

  public void FileUpload(string fileName, HttpPostedFileBase file)
  {

    string strorageconn = "Aldığımız ConnectionString bilgisi”;

    CloudStorageAccount storageacc = CloudStorageAccount.Parse(strorageconn);

    //Create Reference to Azure Blob

    CloudBlobClient blobClient = storageacc.CreateCloudBlobClient();

    //The next 2 lines create if not exists a container named "democontainer”

    CloudBlobContainer container = blobClient.GetContainerReference("Container Adı”);

    container.CreateIfNotExists();

    //The next 2 lines upload the file test.txt with the name DemoBlob on the container "democontainer”

    CloudBlockBlob blockBlob = container.GetBlockBlobReference(fileName);

    blockBlob.UploadFromStream(file.InputStream);

  }

About the author

Burak Yılmaz