C#

Veri Tipleri

Written by Burak Yılmaz

Veri tipleri C# derleyicisine ne tür bir değeri tutacağanı bildirir. Bizler de değişken tanımlarken veri tipini belirtiriz çünkü C# strongly-typed bir dildir ve içerisinde bir sürü tip vardır.  Aşağıdaki örnekten de göreceğiniz gibi her tür data için ayrı bir veri tipi bulunmaktadır.

 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string stringVar = "Hello World!!";
      int intVar = 100;
      float floatVar = 10.2f;
      char charVar = 'A';
      bool boolVar = true;
    }
  }

Her veri tipi de belirli bir değer aralığı içerir. Örneğin, bir int veri tipi değişkeni -2,147,483,648 ila 2,147,483,647 arasında herhangi bir değere sahip olabilir. Aşağıdaki tabloda bu aralıkları paylaşacağım.

Reserved Word .NET Type Type Size (bits) Range (values)
byte Byte Unsigned integer 8 0 to 255
sbyte SByte Signed integer 8 -128 to 127
short Int16 Signed integer 16 -32,768 to 32,767
ushort UInt16 Unsigned integer 16 0 to 65,535
int Int32 Signed integer 32 -2,147,483,648 to 2,147,483,647
uint UInt32 Unsigned integer 32 0 to 4294967295
long Int64 Signed integer 64 -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
ulong UInt64 Unsigned integer 64 0 to 18,446,744,073,709,551,615
float Single Single-precision floating point type 32 -3.402823e38 to 3.402823e38
double Double Double-precision floating point type 64 -1.79769313486232e308 to 1.79769313486232e308
decimal Decimal Precise fractional or integral type that can represent decimal numbers with 29 significant digits 128 (+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
char Char A single Unicode character 16 Unicode symbols used in text
bool Boolean Logical Boolean type 8 True or False
object Object Base type of all other types
string String A sequence of characters
DateTime DateTime Represents date and time 0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999

 

About the author

Burak Yılmaz